Đan pháp nhị thập tứ quyết

Đệ nhất quyết [Tu bổ Đan phòng] bồi dưỡng Hậu Thiên, kiên cường sắc thân.
Bồi dưỡng Hậu Thiên là bước một, Tinh Thần Khí vượng chịu cơ hàn.
Sắc thân tu được kiên cường vậy, lánh mưa che gió giỏi luyện Đan.
Đệ nhị quyết [Luyện Kỉ Trúc Cơ] trừng phẫn trất dục, khắc kỉ phục lễ.
Luyện Kỉ giữ tâm là Trúc Cơ, trần tình vọng niệm vứt hết đi.
Quả nhiên luyện đến nơi vô kỉ, chẳng động chẳng dao vật sao mê.
Đệ tam quyết [Lập Đỉnh an Lô] cương để chắc chí hướng, nhu để dụng công phu.
Chí niệm vững vàng là lập Đỉnh, công phu dần tiến là an Lô.
Cương nhu lưỡng dụng không thiên lệch, chuẩn bị tùy thời vận Hỏa Phù.
Đệ tứ quyết [Hái giữ dược vật] trong Giả tìm Chân, trong cát đãi vàng.
Đại Dược ba loại Tinh Khí Thần, đầu tiên biện rõ Giả và Chân.
Đúng sai chỉ cách có một chút, đừng lấy Khôi Cương nhận Bắc Thần.
Đệ ngũ quyết [Lấy Diên chế Hống] Chân Tri không tối, Linh Tri không bay.
Kim Tình riêng gọi là Chân Diên, Mộc Tính nhẹ nổi là Hống vậy.
Hiểu được phép Tình đến chế Tính, nhân tâm không khởi đạo tâm tròn.
Đệ lục quyết [Hoàng Bà điều hòa] Chân Ý không tán, Âm Dương điều hòa.
Đã biết Chân Ý là Hoàng Bà, một lời năng điều hòa tứ tượng.
Hội họp ngũ hành đều nhờ lực, toàn Hình tạo Mệnh chẳng rời xa
Đệ thất quyết [Diên Hống trộn nhau] Tính đến cầu Tình, Tình quay về Tính.
Lấy Diên trộn Hống, Tình quy Tính. Lấy Hống trộn Diên, Tính luyến Tình.
Tình Tính giao nhau không xa cách, lo gì Đại Đạo không thể thành.
Đệ bát quyết [Vận hỏa nung luyện] chấn phát Chính Khí, tảo trừ Tà Khí.
Văn đun Vũ luyện là thuốc Tiên, Thần Lô hỏa phát Âm với Dương.
Đun hết ngàn thứ vật tạp chất, tự nhiên Đại Dược phát sáng lên.
Đệ cửu quyết [Hoàn Đan ngưng kết] cương nhu tương đương, Tính Tình như một.
Tính Tình như một gọi Hoàn Đan, rực rỡ Chân Linh kết thành đoàn.
Năm xưa đã được Vô Giá Bảo, cẩn thận hộ thủ vận Thần xem.
Đệ thập quyết [Nghỉ ngơi ôn dưỡng] không để niệm khởi, không để ý tán.
Rửa bụi tẩy bặm phép tắm gội, không quên không giúp hợp Âm Dương.
Chư duyên không khởi Đan nguyên vững, dưỡng được Linh Căn hoa nhị thơm.
Thập nhất quyết [Đan nguyên chín đủ] trong đen có trắng, tĩnh cực mà động.
Trong đen có trắng thuốc Trường Sinh, trong tối tàng sáng thuốc Tục Mệnh.
Luyện được vật long lanh sáng trong, thông thiên triệt địa phóng hào quang.
Thập nhị quyết [Nuốt uống Kim Đan] thu Thần nhập thất, điểm hóa quần Âm.
Uống Đan chẳng phải Đan ngoài tới, luyện được Chân Linh đặt ở trong,
Ngũ phủ sinh quang, Âm Khí hóa, chẳng mờ chẳng tối rõ Quan Lan.
Thập tam quyết [Dời Lô hoán Đỉnh] bản nguyên đến tay, tùy thời gieo trồng.
Kim Đan đến tay có chân truyền, hoán Đỉnh dời Lô huyền lại huyền.
Từ đây hư tâm đun Đại Dược, trong Tiên Thiên Khiếu luyện Tiên Thiên.

Thập tứ quyết [Ngưng kết Thánh Thai] trăm thần đều tụ, ngũ hành trộn lộn.
Ngũ Khí Triều Nguyên tụ Linh Thai, Tiên Thiên chủng tử đã gieo trồng,
Như mê như say như ngủ gục, mịt mịt mờ mờ kết Thánh Thai.
Thập ngũ quyết [Sáng tụ chiều che] biết trống giữ mái, thiên nhiên hỏa luyện.
Biết trống còn cần giữ như mái, Thủy Hỏa nấu đun chẳng hỏi giờ.
Tự có chốt then chuyển quái tượng, sao mà chấp ý cưỡng thi hành.
Thập lục quyết [Ôn dưỡng phôi thai] như gà ấp trứng, như trai ngậm ngọc.
Chuyên nhất giống như gà ấp trứng, chí thành tương tự trai ngậm ngọc.
Luôn luôn tĩnh thủ Hư Linh Khiếu, trong Lô không để Thủy Hỏa đơn.
Thập thất quyết [Phòng nguy lự hiểm] ngoài không có thân, trong không có tâm.
Dương Khí chưa thuần nên có hiểm, Âm thừa chưa hết cần phòng nguy.
Tạp chất Hậu Thiên nếu tiêu hóa, sẽ giữ Thai Nguyên không bị thương.
Thập bát quyết [Mười tháng thai tròn] Tiên Thiên khí thuần, Hậu Thiên khí hóa.
Mười tháng công phu Thai mới tròn, Hậu Thiên hóa hết Tiên Thiên đủ.
Thanh thanh tịnh tịnh không vật lạ, phi sắc phi không chỉ tự nhiên.
Thập cửu quyết [Đợi thời thoát hóa] vô tư vô vi, chẳng thân chẳng sơ.
Thoát hóa nguyên là có hạn kì, lầm trước lầm sau đều không hợp,
Thành trong đến ngoài không được cưỡng, dưa chín tự nhiên cuống rời ra.
Nhị thập quyết [Anh Nhi xuất hiện] phá tan hỗn độn, nhảy vào hư vô.
Giữ chắc Huỳnh Đình dưỡng Cốc Thần, hình đầy Khí đủ Hỏa ngừng quay.
Chợt nghe tiếng sấm Thiên Môn mở, nhảy ra Kim Cương Bất Tử Nhân.
Nhị thập nhất quyết [Ba năm bú mớm] sáng mà không chiếu, rõ mà không dùng.
Chân Linh luyện thành tấm Kim Thân, vạn cổ thiên thu chẳng lạc trần.
Ba năm bú mớm tia chẳng rọi, biến trước hiểu sau thánh mà thần.
Nhị thập nhị quyết [Ra vào thoải mái] hình thần câu diệu, cùng đạo hợp chân.
Hình thần câu diệu cùng hư không, cùng đạo hợp chân vạn pháp thông.
Sáng tối ngược xuôi người khó đoán, tụ thì có tượng tán thành phong.
Nhị thập tam quyết [Chín năm diện bích] hữu vô đều chẳng lập, thiên địa tất quy không.
Chín năm diện bích có ai hay, nhập thất công phu chẳng cần nghĩ.
Thiên địa quy không phàm thánh đi, trong cảnh tịch liêu kết tiên cư.
Nhị thập tứ quyết [Con lại sinh cháu] biến hóa vô cùng, thần diệu mạc trắc.
Con lại sinh cháu phàm thánh đồng, chỉ phân đi thuận hay nghịch lai.
Cổ tiên lưu lại Đại Đan quyết, biến hóa vô cùng đến là thông.

Bạn có thể thích những bài đăng này