Hoàn Đan phá mê ca

还丹破迷歌
Hoàn Đan phá mê ca
刘海蟾
Lưu Hải Thiềm

传闻世人有金丹,    Nghe đồn thế nhân có Kim Đan,
学者如麻达者难。    Người học như nấm, người thành ít.
不在水,不在山,    Không ở sông, không ở núi,
元来只是在人间。    Nguyên lai chỉ là tại nhân gian.
咫尺还丹人不识,    Gang tấc Hoàn Đan người chẳng biết,
子后午前气里觅。    Sau T‎ý trước Ngọ tìm nơi Khí.
扣齿击鼓数千般,    Gõ răng đánh trống vài ngàn cái,
要觅金丹转见难。    Muốn tìm Kim Đan chuyển mà khó thấy.
闭目藏精犹定息,    Bế mục tàng Tinh còn định tức,
口内出时听不得。    Trong miệng thở ra nghe không thấy.
将为此法便上天,    Cho là pháp này tiện lên trời,
元来痛痒不相干。    Nguyên lai đau ngứa chẳng liên quan.
百日行气不见功,    Trăm ngày hành khí chẳng thành công,
只到老死一场空。    Cho đến già chết cũng về không.
圣人行气自消息,    Thánh nhân hành khí tự tiêu tức ,
身命不从气里得。    Thân mệnh chẳng do được nơi Khí.
闭气肚大面又黄,    Bế khí bụng trướng, mặt lại vàng,
谩将行气劳心力。    Hành khí sẽ dần lao tâm lực.
何人行气得升天?    Người nào hành khí mà thăng thiên?
甚人行气得延年?    Người nào hành khí mà diên niên ?
千人行气千人死,    Ngàn người hành khí ngàn người chết,
烹炼金液不如此。    Đun luyện Kim Dịch không như vậy.
神仙大道只凭丹,    Thần Tiên Đại Đạo chỉ nhờ Đan,
一还可以住千年。    Đã hoàn có thể sống ngàn năm.
三十六气安神法,    Ba mươi sáu Khí an Thần pháp,
子后午前无住歇。    Sau T‎ý trước Ngọ không dừng lại.
又叹愚人爱修禅,    Lại than người ngu thích tu thiền,
一缘一会斗巧言。    Một duyên một hội đấu xảo ngôn.
言尽口诀难免死,    Nói hết khẩu quyết khó tránh chết,
真个佛法不如此。    Phật pháp chân thật không như vậy.
真个佛法便是道,    Phật pháp chân thật ấy là Đạo,
一个孩儿两个抱。    Một đứa trẻ con hai người ôm.
二气合成一粒丹,    Hai Khí hợp thành một hạt Đan,
更于何处觅神仙。    Còn ở chỗ nào tìm Thần Tiên.
真铅真汞真龙虎,    Chân Diên, Chân Hống, Chân Long Hổ,
不识刀圭到处取。    Chẳng biết Đao Khuê ở đâu đâu.
若会法,一句言,    Nếu biết pháp, chỉ một câu,
便知铅汞识金丹。    Liền biết Diên Hống, biết Kim Đan.
金丹要会非难会,    Kim Đan muốn gặp không khó gặp,
人心狡滑生朦昧。    Nhân tâm giảo hoạt sinh mông muội.
眼前觑著不识真,    Nhãn tiền trông thấy chẳng biết Chân,
认著行气悮了身。    Nhận là hành khí, làm hại thân.
妄识行气几时通,    Nhận xằng hành khí lúc nào thông,
金丹百日便成功。    Kim Đan trăm ngày liền thành công.
三田长得黄芽在,    Tam Điền nuôi được Hoàng Nha lớn,
万年之中身不坏。    Trong vạn năm thì thân bất hoại.
子后当行四个功,    T‎ý hậu đương hành bốn công phu,
阴阳指下总相通。    Âm Dương dưới ngón đều tương thông.
外取阴来阳在里,    Ngoài lấy Âm tới Dương ở trong,
颠倒思量全在己。    Điên đảo suy tính lệnh ở ta.
左手捉住青龙头,    Tay trái nắm lấy đầu Thanh Long,
右手拿住白虎尾。    Tay phải bắt chặt đuôi Bạch Hổ.
一时入口渐甘甜,    Nhất thời vào miệng dần ngọt ngào,
方知此物能香美。    Mới hay vật này thật thơm ngon.
只此便是水中金,    Ấy đó chính là Thủy Trung Kim,
妙达玄门真个理。    Diệu đạt Huyền Môn chân lí đó.
金枝玉叶道可成,    Cành vàng lá ngọc Đạo khả thành,
落叶枯枝道更真。    Lá rụng cành khô Đạo càng Chân.
青龙骑虎天边去,    Thanh Long kị Hổ tới thiên biên,
现出空潭日一轮。    Hiện ra vầng mặt trời sáng soi.

Bạn có thể thích những bài đăng này