Huyền cơ trực giảng - Trương Tam Phong

玄机直讲 - 张三丰
Huyền cơ trực giảng - Trương Tam Phong
炼丹火候说二篇
Luyện đan hỏa hậu thuyết nhị thiên

Công phu hạ thủ không thể chấp vào hữu vi, hữu vi đều là Hậu Thiên, Đạo môn ngày nay, phần lớn lưu truyền cái dở này, nên thế gian hiếm bậc Toàn Chân. Cũng không thể chấp vào vô vi, vô vi lại rơi vào Ngoan Không , Phật môn ngày nay, phần lớn trong nó là cái dở này, cho nên thiên hạ thiếu đi Phật Tử. Đạo này không thi hành được là vì cái không rõ ràng của đạo vậy. Mới tiến hành công phu cốt là tịch diệt tình duyên, tảo trừ tạp niệm, trừ tạp niệm là bước đầu tiên của công phu Trúc Cơ Luyện Kỷ. Nhân Tâm đã trừ thì Thiên Tâm quay trở lại, lòng dục của con người đã lắng thì thiên lý thường tồn. Mỗi ngày trước tiên an tĩnh một lúc, đợi thân tâm đều an định xong, Khí Tức  đã bình hòa xong, mới khép hờ hai mắt lại, rủ mắt quán chiếu khoảng rộng 1 tấc 3 phân ở dưới Tâm trên Thận, không sát vào cũng không rời xa, không quên không giúp, vạn niệm đều hết, chỉ có một điểm linh là còn, gọi là chính niệm. Lúc này, ở trong cái niệm này thì hoạt hoạt bát bát, ở trong cái Khí kia thì lắc lư bồng bềnh, thở ra đến bên trên, ở bên trên không xung Tâm, hít vào đến bên dưới, ở bên dưới không xung Thận, một đóng một mở, một đến một đi, tiến hành nó 7 ngày, 14 ngày (nhất thất, nhị thất), tự nhiên dần dần Lưỡng Thận có lửa hun, Đan Điền có Khí ấm, hơi thở không điều hòa mà tự điều hòa, Khí không được luyện mà tự luyện. Khí Tức đã hòa, tự nhiên ở trên giữa dưới không ra không vào, không đến không đi, đó là Thai Tức, đó là Thần Tức, đó là Chân Thác Thược, Chân Đỉnh Lô, đó là Quy Căn Phục Mệnh, đó là Huyền Tẫn Chi Môn, Thiên Địa Chi Căn.


Khí đến lúc này, như hoa đang nhụy, như thai đang bào, tự nhiên Chân Khí hun đốt doanh vệ, từ Vĩ Lư, xuyên Giáp Tích, bốc lên Nê Hoàn. Xuống Thước Kiều, qua Trùng Lâu, đến Giáng Cung, rồi rơi vào Trung Đan Điền, đó là Hà Xa sơ động, nhưng khi Khí đến mà Thần chưa đầy đủ, không phải là cái động thực sự (chân động), không được để ý cái gì khác. Ta chỉ nhẹ nhàng ngưng chiếu, thủ ở Trung Cung, tự có rất nhiều sinh cơ, đó là cái gọi là dưỡng Ngân Ngạc vậy. Tiến hành một tháng, hai tháng, Thần của ta càng tĩnh. Tĩnh lâu thì Khí càng sinh thêm, đó là công phu Thần sinh Khí, Khí sinh Thần vậy. Hoặc 100 ngày, hoặc hơn 100 ngày, Tinh Thần càng lớn, Chân Khí dần đầy, hỏa hậu êm ấm, huyết thủy có nhiều, tự nhiên Khảm Ly giao cấu, Càn Khôn hội hợp, Thần dung hòa Khí thông sướng. Trong chớp mắt, Chân Khí hỗn hợp, tự có một trận hồi phong xung lên bách mạch, đó là Hà Xa chân động. Bên trong như có một điểm Linh Quang cảm thấy ở Đan Điền, đó là Huyền Châu nơi đáy nước, Hoàng Nha trong lòng đất. Lúc đó là Nhất Dương Lai Phục, thoảng như mặt trời đỏ mới ló lên, chiếu vào trong biển xanh, như sương như khói, hoặc ẩn hoặc hiện, thì Diên Hỏa sinh vậy. Đương lúc Càn Khôn Khảm Ly chưa giao, hư vô tịch diệt, Thần ngưng vào giữa. Công phu không gián đoạn, làm thành một khối, đó là ngũ hành phối hợp. Đến lúc thủy hỏa tương giao, nhị hầu thái thủ, Hà Xa nghịch vận, tứ hầu đắc dược, Thần ở bên trong, Đan Quang không rời, gọi là Đại Chu Thiên, gọi là tiến hành Cửu Chuyển Đại Hoàn vậy. Lúc này một điểm Tinh của Chí Dương, ngưng kết ở giữa, ẩn tàng vào lúc dục lắng tình trong, mà hữu tượng hữu hình. Đến lúc đó, tức trụ vào thai, trong ngoài ôn dưỡng, một chút không sai, cũng gọi là công phu mười tháng vậy.

夫静功在一刻,一刻之中。亦有炼精化气、炼气化神、炼神还虚之功夫在内,不独十月然也。即一时一日、一月一年皆然。坐下闭目存神,使心静息调。即是炼精化气之功也;回光返照,疑神丹穴,使真息往来。内中静极而动。动极而静。无限天机,即是炼气化神之功也;如此真气朝元,阴阳反复,交媾一番,自然风恬浪静。我于此时将正念止于丹田,即是封固火候。年月日时,久久行此三部功夫,不但入圜十月也。
Tĩnh công trong một khắc thì trong một khắc có cả luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hoàn hư bên trong, không chỉ có trong mười tháng thôi đâu. Tức là một giờ, một ngày, một tháng, một năm đều vậy. Ngồi xuống nhắm mắt tồn thần, khiến Tâm tĩnh hơi thở điều hòa, là công phu luyện Tinh hóa Khí vậy; hồi quang phản chiếu, ngưng Thần nơi Đan Huyệt, khiến Chân Tức qua lại, bên trong thì tĩnh cực mà động, động cực mà tĩnh, vô hạn thiên cơ, tức là công phu luyện Khí hóa Thần vậy. Như vậy Chân Khí triều nguyên, Âm Dương phản phục, giao cấu một hồi, tự nhiên gió yên sóng lặng. Lúc đó, ta đem Chính Niệm dừng ở Đan Điền, tức là phong cố hỏa hậu (khóa chặt hỏa hậu). Năm tháng ngày giờ, tiến hành ba bộ công phu này rất lâu, không chỉ tròn mười tháng đâu.


Cho nên nói vận nó một khắc có Chu Thiên một khắc. Vận nó một giờ, một ngày, một tháng, một năm tức là có Chu Thiên một giờ, một ngày, một tháng, một năm. Nhưng trong một khắc, nửa khắc đầu là ấm, là Tiến Hỏa, là Vọng, là Thượng Huyền, là Triêu Truân, là Xuân Hạ; nửa khắc sau là mát, là Thoái Phù, là Hối, là Hạ Huyền, là Mộ Mông, là Thu Đông. Một giờ thì có phân ra bốn khắc trước, bốn khắc sau, tức là một ngày một tháng một năm cũng như vậy. Đó là nói gom nhặt Âm Dương ngũ hành, một khắc công phu thì đoạt được khí hậu một năm. Đến đó mới là chân không chân tĩnh, hoặc một hai năm đến mười năm trăm năm, xé tan hư không, đồng thể cùng Thái Hư, đó là công phu luyện Thần hoàn hư vậy. Công phu lúc mười tháng lúc trước đã mãn, cần thời thời chiếu cố Anh Nhi. Mười bước, trăm bước, ngàn dặm, vạn dặm, cứ dần dần mà ra, còn nếu buông thả không chịu, tất gặp mê mà không chịu quay lại. Tiên kinh nói: "Thần vào Khí thì thành Thai, Khí quay về Thần thì kết Đan", đó là nói một điểm rơi vào Huỳnh Đình vậy. Chỉ là người ít tạp niệm thì đắc đan sớm, người nhiều tạp niệm thì đắc đan muộn. Phép này giản dị, làm thế nào mà người ta chẳng chịu dũng mãnh vậy. Nếu có thể tiến hành riêng lâu dài, tất nhiên sẽ xuyên thủng sắt đá, vào nước vào lửa, thông thiên đạt địa. Tiếp tục tích lũy công hành, uống luyện Thần Đan Đại Dược, tất nhiên sẽ hình thần câu diệu, ban ngày phi thăng, cà nhà cùng đi, điều này lại tuỳ vào công đức nông sâu thế nào thôi. Giả như không uống Thần Đan, chỉ biết Dương Thần xung cử, quay đầu nhìn lại xác cũ là một đống bụi trần, rồi cũng bạch nhật vũ hàn . Vạn kiếp trường tồn, có thể đồng xuân cùng vũ trụ vậy.

返还证验说
Phản hoàn chứng nghiệm thuyết

Phép Thất Phản Cửu Hoàn, lúc bắt đầu ra tay, đầu tiên đem Chân Âm trong Dương ở Thượng Khiếu vào trong Kim Đỉnh Khí Hải, cùng phối hợp với Chân Dương của Hạ Khiếu. Châm Âm trong Dương tức là Nguyên Thần của nhà mình, thuộc về Tam Hồn; Chân Dương của Hạ Khiếu là Nguyên Khí trong thân, thuộc về Thất Phách. Hai khí Tiên Hậu mà hợp, thì Khảm Ly tự giao, Hồn Phách hỗn hợp, Thần Khí ngưng kết, Thai Tức tự định, mỗi ngày như như vợ chồng quấn quýt giao tình, tuyệt không được để ý đến gì khác, thủy hỏa tự nhiên ký tế, phát vận tứ chi, giống như lửa ở bên ngoài sinh ra các ngọn, chỉ cần thủy hỏa quân bình, đó là Tiểu Chu Thiên. Hỏa hậu điều hòa hun đốt, hơi thở ở cổ họng quay ngược về Nguyên Hải, thì Ngoại Dương tự nhiên đi vào trong, Chân Hỏa tự nhiên xung lên trên, toàn thân mềm nhuyễn, vô cùng sung sướng, trong bụng như có con rồng chuyển động lên xuống, trong một ngày có khoảng mười kiểu biến hóa. Anh Nhi Xá Nữ tự nhiên hợp lại, đó là một đoạn thái Âm bổ Dương.


Tu luyện Ngọc Dịch Hoàn Đan, tức là Trúc Cơ Luyện Kỷ, là tích của cải bên trong , suốt ngày tiêu dao, ngày đêm thường sáng, đó là cảnh giới ban đầu của trường sinh cửu thị. Người đời thường dựa vào ngũ cốc để dưỡng mệnh, nếu vài ngày không ăn, thì khí đói mà chết; nếu người già cả, hạ nguyên đã hao tổn, cốt tủy đều rỗng không, không thể thắng được khí của ngũ cốc, thì khí đói mà sinh bệnh vậy. Vậy ngũ cốc có thể bổ dưỡng con người, cũng có thể giết người. Nếu như biết được trong ngoài giao tiếp, thủy hỏa ký tế, khí huyết nghịch lưu, ngũ tạng khí hợp, tì vị thông suốt, thì đồ ăn vào bụng cũng có thể hóa Khí sinh Tinh dưỡng Thần. Người thực có thể đắc thiên cơ mà hạ thủ, đợi đến lúc cốt tủy đầy đủ, bụng và rốn giống như phụ nữ có thai, lại không phải là tướng mạo của người có thai, chẳng qua là Khí đầy Tinh đủ Thần toàn mà thôi. Nếu thực cả ba cái đó mà đầy đủ, thì Chân Hỏa rèn luyện, điều Thần luyện hư, là lúc đại trượng phu công thành danh toại vậy. Rất mong người học, tìm gặp tông sư, khổ cầu bậc chí nhân, lựa chọn làm rõ thiên cơ trong ngoài toàn thân, hiểu rõ việc hạ thủ liền nhanh chóng tu luyện. Luyện Kỷ đợi thời, đợi Nhất Dương đến, liền chọn chỗ để nhập phòng, luyện thứ Long Hổ Đại Đan này. Tất cần chỗ vắng vẻ không nghe thấy tiếng chó sủa gà kêu, bên ngoài cần có đạo hữu tri âm canh phòng, không để một kẻ nhàn rỗi nào đi đến, lo sợ đề phòng kinh động làm tán Nguyên Thần. Trước có nói hòa quang đồng trần , nay lại nói ở chỗ vắng vẻ, sao lại thế?


Vì Luyện Kỷ thì ở nơi trần tục, dưỡng khí thì ở chốn núi rừng, là lúc ra tay, nhập thất bắt đầu tu luyện. Muốn siêu phàm nhập thánh, há lại lo việc nhỏ mọn thế? Cần phải một hạt bụi trần chẳng nhiễm, vạn niệm đều quên, một chút không nhớ, một đao cắt đứt, mãi mãi làm kẻ tha hương, cuối cùng cũng không có ý hối hận quay lui. Giữ không mà luyện Thần, thủ hư mà luyện Tính, ngũ tạng gân cốt khí huyết toàn thân đều hóa thành Thanh Khí, tập trung chuyên chú, luyện Thần thuần thục, thành hình để sử dụng, tinh hồi đẩu chuyển, tùy tâm mà biến, dưỡng đến được toàn thân không có nếp nhăn, giống như con nhện  vậy. Bẩy khiếu bên trên sinh ra ánh sáng, đêm ngày thường sáng, thân như Thái Hư mới là đúng lúc, mới có thể cầu Tiên Đạo. Đó là ứng nghiệm của Khí mãn Thần toàn, của cải dồi dào, mới có thể luyện Đại Đan, mới có thể gọi là Đan Khách. Công phu đã được, thì thời điểm tự đến, bẩy khiếu quang minh, tam dương khai thái, Thần Kiếm thành hình, mượn nước thuận gió mà nổi lửa, sấm ran chớp giật, mới đoạt được thiên cơ bên ngoài, ra tay nắm chắc lấy, thái được Chân Diên ngoài thân ta, để Long lấy Hổ, đuổi Hổ sát vào Long. Nếu biết gom nhặt, không lỡ thời tiết, rõ ràng hút lên Kim ở đáy biển, khai Giáp Tích, lên Nê Hoàn, rơi vào trong Thủy Tinh Cung, phối hợp cùng Mộc Hống, không quá nửa khắc, gom nhặt đã chắc, Chân Hỏa xung vào tứ chi, xương cốt toàn thân đã giống như hỏa thiêu đao cắt, rất khó chịu đựng, có là người mười phần hảo hán, đến lúc đó cũng chẳng biết làm thế nào.


Phòng nguy lự hiểm, tắm gội thân tâm, thủy hỏa ký tế, trong khoảnh khắc toàn thân giống như đậu bị rang, nhất tề nở tung. Toàn thân khí huyết trong chốc lát đều thành hình, liền ở trên thân làm thành một đống. Dưới gốc lưỡi lại có hai huyệt, trái gọi là Đan Tỉnh, phải gọi là Thạch Tuyền, đây chính là huyệt Liêm Tuyền, theo xương và mạch nhất tề mở ra, Thận Thủy ào đến giống như suối nước bên ngoài, nuốt vào không hết, mùi vị của nó cực lạ, so với vị ngọt của mật lại chẳng giống. Lại có cái chí diệu, lúc mới lâm lô hạ thủ, đất liền sinh ra Kim Liên, trời cũng rót xuống Bảo Lộ , đột nhiên một điểm Chân Hống rơi xuống, thấu vào tâm như băng lạnh, liền vận một điểm Chân Hỏa, theo nó mà gom vào trong Giao Cảm Cung, hoàn toàn rõ ràng, như tiếng kêu của ngàn ngàn trống trận, như tiếng gầm của vạn vạn sấm sét, đồng thời là bách mạch khí huyết tâm toàn thân hóa, đừng có kinh hoảng, chỉ cần đạp cương bộ đẩu , cầm kiếm chưởng ấn, chỗ đó chính là nơi hung ác, tam hồi cửu chuyển, giáng sư triệu tướng, cứ thế chiếu cố đề phòng. Ở trong hư vô hoặc gặp Long Hổ tương giao, thiên địa giao thái, nhật nguyệt giao cung, hoặc gặp chúng Tiên chư Phật. Công phu đến đó, các cảnh hiện ra, tuyệt không được nhận các thứ khác, sợ dính vào ngoại tà. Đã nhận ra Nguyên Thần, Diên Hống lao vào nhau, ba ngày mới sinh Đại Dược, trong ba ngày này cực khó vượt qua, toàn thế giới đều là tà cảnh, bốn bề thần kêu quỷ khóc, tám phương sát khí ngùn ngụt, đó chính là đại khai quan . Công phu đến đó, mười cái thì chín cái đều dọa giết cả, tâm không được có sợ hãi, vì tuy đã hóa thành thần, vẫn là Âm Thần, Âm Thần cực linh, có thể thiên biến vạn hóa, các cảnh làm hại, nó há chịu cố gắng hàng phục. Người xưa nói rất hay: "Ngươi có lục thông thần, mới thoát được sinh tử; Nếu ngươi không có lục thông thần, đừng mơ thành đạo hỗn độn". Tiếp nữa, đến lúc được 30 giờ tức hai ngày ruỡi, khí khí tương thông, khí đầy đến cực điểm, đột nhiên nơi Hoạt Bát Bát Địa tiến ra viên Thái Dương Lưu Châu, thoát xác vào miệng, trăm vạn Long Thần, thảy đều thất kinh, đó là Nguyên Dương Chân Đan Dược, vào miệng rồi mới biết mệnh ta chẳng theo trời nữa.


Cổ Tiên nói: "Giá hồi đại tử kim phương hoạt - Cái quay lại này thay cho cái chết mà nay mới được sống", lại nói: "Một trận chiến mà thiên hạ thái bình", tức là các địa vị này, mới là thiên địa giao thái, nhật nguyệt giao cung. Dược của Chân Dương đến miệng, khoảnh khắc khắp trời bốc lửa, xương thai hóa ra một khối bùn thịt, Dương Thần thoát khỏi cơ thể, buông tay không ngăn trở, tập trung chuyên chú, giữ không dưỡng hư, lấy không dưỡng Thần, lấy hư dưỡng Tâm, theo Tâm biến Thần. Vạn vật đều là do trời đất sinh ra, vạn Thần triều bái ta mà phục tùng, chán ở nơi trần thế, mà phiêu du nơi đảo Bồng Lai, tự có ba ngàn Ngọc Nữ đứng hầu, suốt ngày dự hội Bàn Đào, uống tiên tửu, đội tiên hoa, tứ đại say sưa, toàn thân đều là ngọc quý, quy xà dưới đáy biển xuất hiện, vạn Thần chịu sự sai khiến, mới là Chân Diên Chân Hống điên đảo, toàn thân hào quang như sương tím, ngọc quý trăm cành, là Ngũ Long Đại Trập Pháp vậy. Luyện nó trăm ngày, thì Huyền Quan tự mở, Anh Nhi hiển tướng, quy xà xuất hiện, tự nhiên quấn quýt. Người học đến địa vị như vậy, trong miệng mới khô được Ngoại Hống. Luyện nó sáu tháng, cơ thể như cao bạc, huyết hóa bạch tương, khí thơm nhập vào toàn thân, trong miệng có khí ra thành mây, đó là Linh Đan đã chín, một khối Hống khô, người uống nó sẽ vĩnh viễn bất tử, cũng có thể khiến người chết sống lại. Luyện nó mười tháng, thì Dương Thần thoát khỏi cơ thể, một thân có thể hoá thành ngàn vạn thân, chỉ đợi mười hai tháng, đoạt hết toàn số của trời đất, Dương Thần đã thành, ra vào toàn thân, chỉ có một vạn bốn nghìn Dương Thần, đi vào nhật nguyệt mà vô ảnh, vào kim thạch mà không trở ngại, vào nước mà không chìm, vào lửa mà không cháy, binh đao không thể làm bị thương, quỷ thần không thể dò được, biến hóa vô cùng, đã thành chân nhân vậy.
Trên toàn thân không gì không là Chân Dược, gà ăn vào thì thành phượng, chó ăn vào thì thành rồng. Cái lý này Quỷ Thần cũng khó biết, nếu không thấy qua cái dạng lời nói thế này, tất không tin vào Đại Dược Kim Đan vậy. Tạo hóa công phu, tam hồi cửu chuyển, thất phản bát hoàn, hỏa hậu nhẹ nhàng, gom nhặt khẩu quyết, chỉ trong năm ba ngày, đem toàn bộ trời đất đảo lộn qua, đều là tự nhiên, thân người tạo hóa Âm Dương, cũng là tự nhiên, lại muốn lĩnh hội thiên địa tạo hóa, mới có thể thành tựu được. Mọi việc đều từ đã làm qua thì đã gặp qua, từ việc thử nghiệm ứng nghiệm đến chỗ tự nhiên, công phu tuy là một năm, mà hỏa hậu nhẹ nhàng chỉ trong vòng trăm ngày, động tĩnh hung ác chỉ trong vài ngày, một lúc nào đó hiểu được trong ngoài gặp gỡ, rõ ràng trong khoảnh khắc, Thánh Thai thành tựu, sinh ra một viên Thử Mễ Châu, nuốt vào trong bụng, Chu Thiên hỏa đủ, thoát thai hoán cốt, chỉ cần là giữ không dưỡng hư, ngoài ra đều tự nhiên. Nay người thực được minh sư chỉ thị, đầu tiên Luyện Kỷ nơi trần tục, tích Diên nơi chợ búa, gom năm họp tháng, gom ngày họp giờ, đại định đã chỉ trong một chớp mắt, không ngoài nửa khắc thời gian, đều đem trời đất điên đảo qua, công phu mười tháng vận hỏa, lĩnh hội phép của tự nhiên trời đất. Nếu không thể trong chết cầu sống, sao có thể thoát khỏi tam tai  đại nạn đây!

服食大丹说
Phục thực đại đan thuyết - Nói về việc ăn uống Đại Đan

Bổng lộc của Tam Thanh, Ngọc Hoàng đồng ý cho, nếu không phải là Tiên Thánh Hiền Triết, sao có thể thụ lĩnh được? Như các vị Hứa Tinh Dương, Cát Tiên Ông, Ân Chân Quân hơn trăm nhà, đều là sau khi thành đạo, mới luyện phục thực, để giúp chỉ rõ mê muội. Cổ Tiên nói: "Nội Đan thành, Ngoại Đan tựu", đó là người xưa đã được chính truyền. Đầu tiên là tích lũy Tinh Khí, thu về và tích trữ của cải trong ngoài. Dưỡng được Khí mãn Thần toàn, Kim Quang xuất hiện, ngày đêm thường chiếu sáng, như thế thì tái thân Nội Đan thành, mà bỉ thân Ngoại Đan cũng phát tướng vậy.


Thường khi xem Đan thư, không được cứng nhắc , người học vào lúc ngày đêm thường sáng, mầm Dược đã sinh, mới có thể thái Dược ngoài thân ta, phối hợp với thư hùng trong thân ta, để được Kim Đan vào miệng, Chu Thiên hỏa hậu phát hiện, rõ ràng trong khoảnh khắc, buông tay không ngăn cản, mới là ve sầu thoát xác, lặng lẽ lên chầu Thượng Đế, giữa đường gặp xe Tiên, nhận được Tiên lộc, vạn Thần triều lễ, có thể nhào trời vá đất, hái sao giữ trăng, đuổi sấm chuyển sao, hô phong hoán vũ, cử ý vạn thần, sai khiến và xem trời đất như trong lòng bàn tay. Phúc đức này hơn gấp ba lần thiên tử, trí tuệ này hơn gấp bẩy lần trạng nguyên, đến thời điểm này, mới có thể luyện phục thực Kim Đan. Đan này giống như một hạt kê, rơi vào đất thì Kim Quang chiếu lên trời, mới tên là Thần Đan.


Nếu chẳng thông thần, có dám nói là phục thực Ngoại Đan! Lý này ảo diệu, thiên cơ sâu xa, Kim trồng Kim, Ngân trồng Ngân, bên ngoài chẳng có riêng Linh Thần nào khác. Cái thuật Hoàng Bạch này, không phải là Kim Ngân ở phàm trần vậy, đó là Mẫu Át Khí, nếu thực được chính truyền, thì có thể sinh Tiên Thiên Đại Dược, nhận ra Hoàng Nha Bạch Bá, đó là Hoàng Bạch, mới có thể là Mẫu Át Khí, để luyện Thần Đan. Chỉ là Kim Ngân Thủy Dược, đều thuộc Hậu Thiên, nếu còn không biết Chân Dương Chân Âm đồng loại, thì tuyệt đối không thể thành công. Thương thay người học ngày nay, không phân rõ chân giả, chẳng gặp bậc Chính Nhân, đều là mù mờ tu luyện. Kẻ thực tu tính mệnh, nếu chưa gặp chân sư, thì còn hăng say xem sách. Đan thư của các thánh thật tốt lành thay, không nói không một chữ, không nói ngông một câu.

Chỉ là người sau này, không biết chính tà, lại không biết trong sách của Thánh Hiền đều là ẩn ngữ tỷ dụ, gặp qua thầy kém, chấp nhận bàng môn, độc dược vào tâm, lại không thông biến, như đúng mà lại là sai, tự cao nhìn về cái đúng, thanh âm nhan sắc, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, thì người giỏi nhìn từ xa mà đi, huống gì Tiên Thánh! Lúc người học chưa gặp bậc Chính Nhân, nên cẩn thận để ý, tích lũy công hạnh, gặp ma chẳng thối bước, bị nói xấu chẳng giận, trọng đạo khinh tài. Khi gặp bậc Chính Nhân, uyên chí thiêm cầu, lựa chọn chỉ rõ toàn thân trong ngoài hai loại Chân Tiêu Tức , đột nhiên ngộ hiểu các sách, mới không bị người mê hoặc. Nếu là người quân tử chí lớn, thật lòng vì mệnh, quét sạch bọn bàng môn, trọng làm ngay thẳng tâm viên, trọng lập chí khí, để tâm khiêm tốn, từng gặp qua ma nạn, khổ cầu minh sư, giữ chắc cái Khí Sơ được lúc sinh thân. Sơ là Nguyên Thủy Tổ Khí, Khí này hợp với một điểm Chân Dương Chân Âm.


Chân Dương Chân Âm, sinh ra trước cả trời đất, lúc bắt đầu của hỗn nguyên, cái viên Linh Minh Thử Mễ Bảo Châu này, treo ở trong hư không, sáng sáng đẹp đẹp. Nhưng người chưa có minh sư chỉ rõ, thì giống như trong mộng say, rời xa chỗ này một cái, đều là bọn bàng môn. Viên Linh Minh Bảo Châu này, soi tỏ hư không bao hàm vạn tượng, tiềm tàng vạn hữu, phát sinh vạn vật, đều là nó cả.
一粒黍米说
Nhất lạp thử mễ thuyết

Trong Đạo môn thì vật này là tỷ dụ của Chân Diên Chân Hống. Một lần được là được thật sự, không được như trong Càn Khôn, nhật nguyệt, nam nữ. Chỉ ở trong ngoài  thân ta, an lô lập đỉnh, luyện kỷ trì tâm, đến lúc hiểu rõ lý lẽ mà kiến tính, thì gom lại phát hỏa, không ngoài nửa khắc thời gian, liền được Thử Mễ Huyền Châu, hiện ra ở trên Khúc Giang. Đao Khuê vào miệng, khoảnh khắc một khiếu khai trăm mạch cùng khai, toàn thân gân cốt, máu thịt ngũ tạng, đều hóa thành khí, giống như thủy ngân bên ngoài. Đến lúc này, dùng hỏa công trăm ngày, mới có linh diệu, một lần được là được mãi mãi, không có trả lại, trụ thế luyện hình, luyện thần hoàn hư, cùng đạo là một. Trong Phật môn thì vật này gọi là Chân Không Chân Diệu Giác Tính. Ra tay chính xác, luyện ma kiến tính, một buổi công phu, phát khởi Tam Muội Chân Hỏa, phản bản hoàn nguyên, nhất thể đồng quán, mặt đất thành bảo vật, hà quang vạn đạo, chính nhãn lục thông, luyện thân kim cương bất hoại, rõ cái diệu quỷ thần bất trắc. Trong Nho môn thì vật này gọi là Vô Cực và Thái Cực. Theo ngoài trời đất mà luận, Vô Cực là cái bao ngoài trời đất, trước khi nhật nguyệt chưa phân, bốn bên trên dưới, hỗn hỗn độn độn, như Âm vụ thủy khí, rồi đến lúc khí đầy mà kích động nhau, mới là Thái Cực. Lúc này, nhật nguyệt đã sinh, thanh trọc (trong đục) đã phân, ở trên là trời, ở dưới là đất, thanh khí của trời là Thuần Dương, trọc khí của đất là Thuần Âm. Nước mưa từ trời rơi xuống, là Dương mà có thể sinh Âm; vạn vật sinh ra từ đất, là Âm mà có thể sinh Dương. Trời đất là cái hư vô, bao bọc ẩn chứa vô cùng tận, không ranh giới. Trên trời, Tinh qua Thần kính, động tĩnh luân chuyển, cái nào có phương vị của cái ấy, vạn vật dưới đất, theo tứ thời bát tiết, tự nhiên phát sinh, tóm lại mà nói chỉ là hư không.


Nhật nguyệt là Tinh của trời đất, trên thì chiếu ba mươi ba vòm trời, dưới thì chiếu chín cực vạn suối. Đông tây vận chuyển, thượng hạ thăng giáng, nóng lạnh qua lại. Mặt trời là thể của Thuần Dương, bên trong hàm chứa một điểm Tinh của Chân Âm, thuộc Cổ Long, Xá Nữ, Giáp Mộc, Thủy Ngân, Kim Mã, Tam Hồn, tức là bên ngoài; Mặt trăng là thể của Thuần Âm, bên trong hàm chứa một điểm Khí của Chân Dương, thuộc Bạch Hổ, Anh Nhi, Canh Kim, Chu Sa, Ngọc Thố, Thất Phách, tức là bên trong. Thân người tạo hóa cùng với trời đất, cho nên thân người cũng có Chân Nhật Nguyệt, Đạo cốt ở trôi chảy, sao người ta lại cầu ở xa vậy! Tam Hồn thuộc Tính, Tính ở chân trời; Thất Phách thuộc Mệnh, Mệnh ở đáy bể. Trong ngoài mà thông hai chữ "Tính Mệnh", thì hiểu rõ vạn quyển Đan thư. Tính thuộc Thần là Âm, Mệnh thuộc Khí là Dương, cho nên nói "một Âm một Dương gọi là Đạo", thiên kinh vạn quyển đều là tên khác, nên Chân Tính Mệnh cùng các pháp tượng hư ảo, nếu không được chân truyền, thì lại không thể biết vậy!


Cổ Tiên nói: "Một thân tứ đại đều thuộc Âm, chưa biết vật gì là Dương Tinh", lại nói: "Nước mắt, nước bọt, tinh, tân khí huyết dịch, bẩy loại linh vật đều thuộc nó", là Âm đục của tạp chất Hậu Thiên, chẳng phải là Chân Âm vậy. Chân Âm đối lập với Chân Dương, Chân Âm đã không biết, sao có thể biết Chân Dương đây? Người học ngày nay, không những không biết Chân Dương, mà còn chẳng biết Chân Âm, nếu biết Chân Âm, tất cũng biết Chân Dương vậy. Không gặp minh sư, sao có thể đoán bừa được. Người học muốn giữ tất cả cái diệu của thiên địa nhân tam tài trong toàn thân, tất cả cái thực sự là chân lô đỉnh trong ngoài thân mình cùng với Chân Tiêu Tức của Âm Dương trong ngoài thân ta. Nếu không hiểu được ý nghĩa, khi gặp tên khác trong các sách, lòng không có ý kiến chắc chắn, liền chấp vào các bàng môn, chẳng có lý gì để phân biện rõ. Đã không biết tận cùng cái lý, thì tâm bất minh, tâm đã bất minh, thì không thể kiến tính, đã không kiến tính, sao có thể chí Mệnh? Cổ nhân nói: "Chỉ vì Kim Đan không khẩu quyết, dạy anh kết linh thai chỗ nào?".

登天指迷说 - Đăng thiên chỉ mê thuyết
Có kẻ bị xem là cực thích việc Lô hỏa, trăm không thành công được một. Lại dựa vào việc Hiên Viên đúc chín Đỉnh mà thành Đạo, cho là phải dùng chín người làm Đỉnh Khí, thật sai lầm quá vậy, từng thấy có dùng quá năm bẩy Đỉnh cũng không có ai thành tựu được. Mà con người khi một niệm mà động, thì Tiên Thiên thuần phác liền tán, Tiên Thiên đã mất, thì Hậu Thiên tuy còn, cuối cùng có ích lợi gì cho thân tâm, chẳng qua tạm tồn tại cái Tứ Đại mà thôi. Cái loại hạ ngu đó, há có biết cái diệu kỳ trời không nói mà tứ thời hành, trăm vật sinh sôi! Mà nhân thân tạo hóa cùng giống với trời đất, chỉ không biết trời được cái gì mà trong thanh, đất được cái gì mà an tĩnh? Tách ra không biết là ai chủ trương tạo hóa? Nếu có thể lấy thanh tĩnh làm thể, lấy trấn định làm nền tảng, lấy Thiên Tâm làm chủ, lấy Nguyên Thần làm dụng, khéo dùng mà trộm cơ, phản hoàn thiên chân, quy căn phục mệnh, há tai họa không đến được Thánh vị của trời đất, đến nỗi dùng Văn Đỉnh làm một lúc, tuyệt không có lý đó. Giả sử có kẻ hữu duyên, gặp được chân sư, đầu tiên tiến hành Ngọc Dịch Hoàn Đan, Luyện Kỷ hòa quang, lo liệu hàm dưỡng, hồi quang phản chiếu, đây tức là việc kiến tính minh tâm vậy. Đã kiến tính đó, lại cầu được vươn lên, là Kim Dịch Hoàn Đan, tình lai quy tính, thẳng đến Chân Không địa vị, đại dụng trước mắt, Long Nữ tặng một viên Bảo Châu, Kim Quang hiện ra, đến đó mới là được một cái là được vĩnh viễn.


Lúc hai giờ Hợi, Tý giao, giữa hai quẻ Bác, Phục, là lúc Thái Dương bắt đầu sơ động, tay thăm dò Nguyệt Quật, chân rón rén đến Thiên Căn, hồi phong hỗn hợp, từ đây có cái diệu của công linh trăm ngày. Kim Dịch Hoàn Đan này là Đại Đạo của Âm Dương ngũ hành. Ngoài Đạo Kim Dịch Ngọc Dịch, Tính Mệnh Song Tu, Thanh Tĩnh Tự Nhiên này ra, còn lại đều là bàng môn tiểu pháp. Kẻ kia ở trong ngoài toàn thân, an lô lập đỉnh, gom nhặt khẩu quyết, Dược Vật hỏa hậu nhẹ nhàng đã được, mà không biết pháp độ của hư không, liền nhập thất, tiến hành đại sự Dược Vật Nhập Phúc (dược vật vào bụng), phát hỏa hành công, đến nơi bí mật, có vạn thần trong hư không triều lễ, tiên âm hí đỉnh. Việc này Quỷ Thần khó biết, khổ nỗi vì tự mình không hay Luyện Kỷ nơi trần tục, chưa được tích Diên nơi chợ búa, khí mạch lại chưa đại định, nền móng cũng chưa được tam toàn (Tinh Khí Thần đầy đủ), lý tuy dung mà chưa kiến tính, cho nên vạn vật xuất hiện hung hiểm, Tâm Thần hoảng hốt không thể làm chủ, lại vì bên ngoài không có tri âm đạo lữ trông giữ bảo vệ, nên gặp âm thanh đó, hoảng kinh mà tán Nguyên Thần, kích đỉnh đổ lô, tâm viên liền xấu, ý mã liền chạy, Thần không giữ nhà, Khí chẳng quy nguyên, mà gặp Âm Ma.


Âm Ma là cái gì, ta mà không nói rõ thì hậu học không biết được. Đều do khi Chân Dương tán, Âm Khí chiếm quyền, ngày đêm trong thân, Thần Quỷ làm hại, bất luận nhắm mắt mở mắt, đều nhìn thấy Quỷ Thần qua lại, trong tai cũng nghe thấy Quỷ Thần làm ồn ào ầm ĩ, ban ngày tỉnh ngủ còn có thể, đến khi đêm xuống cực khó vượt qua, không dám tĩnh định một chút nào, Mệnh chủ nơi đáy bể ở nhà kia trong thân ta, Mậu Thổ của Đoài Kim xung phản, khí huyết ngũ tạng đều theo đó bay lên, thân bồng bềnh không dính vào đất, sát thân táng mệnh, thực là công việc của quỷ. Kẻ đó mới tạm bỏ công phu trước đây, tuân theo huấn chỉ của thầy, đại ẩn nơi chợ búa, tích Diên nơi trần tục, nhiếp tình quy tính, sát cơ quay lại. Từ bé đến già bị trời đất nhân vật đoạt mất thiên chân, nay từ trong hư không trần sắc, lại cần trộm đoạt phản hoàn về trong thiên tính của ta, mới được tam toàn Nguyên Tinh, Nguyên Khí, Nguyên Thần, đến đó là tâm minh lí dung, lí dung kiến tính, thân tâm đại định, gom họp ngũ hành, mới đi tiến hành các việc cao hơn mà rõ Đại Đạo. Nghĩ xem các Thánh Triết đời trước, phần nhiều là giữa đường mà bỏ, đều vì chưa từng Luyện Kỷ trì tâm, kim lai quy tính, cho đến nhị hầu đắc dược, vào lúc tứ hầu tiến hỏa, không biết pháp độ của hư không, sơ ý cẩu thả, thế nên Bạch Ngọc Thiềm mới có lời than "Lại đẵn đốt tre mùa thu". Ai hay sự lên xuống tuần hoàn của hư không, cực nhỏ cực hung cực ác, nếu mà cầm bắt không chắc, nhất định không tha cho người. Nếu như người học biết hai loại Chân Tiêu Tức trong ngoài thân, hiểu rõ không có trở ngại, mới đi lo liệu hàm dưỡng, khắc hết lòng tư dục của mình, phục hoàn thiên lý, thì công phu Hoàn Đan rất là giản dị vậy. Suốt ngày thái Hoàng Nha ngoài thân ta, để đợi Quỳnh Tương của Tiên Thiên, đây chính là uống rượu, đội hoa, hiểu cái kỳ diệu của trường sinh vậy. Nếu hỗn nguyên là một, thì vô ý vô tất, vô cố vô ngã, nhẫm sinh nhẫm tử, vong nhân vong  vật, như kẻ du thủ thích nhàn, không theo đuổi sinh lý, suốt ngày rong chơi ngõ phố, vui vẻ ngoạn cảnh, dâm phòng quán rượu, ngột tọa vong ngôn, há không khiến thế nhân kinh nghi sao! Nhiếp cảnh tích Diên, của cải lưỡng dụng, há khỏi bị kẻ phàm tục cười chê sao! Thế nên tất phải tư thông với gia đình giàu có ở xã lớn, để làm bảo vệ bên ngoài, ngày ngày tiếp xúc thì Đạo tồn, thao quang hối tích.


Cổ Tiên nói: "Muốn ham bảo vật trên trời, cần dùng của cải thế gian". Bảo vật trên trời không phải là nói về trên trời xanh đâu, là nhà của chín khiếu Dương Đỉnh phía trên thân ta, cho nên Hiên Viên đúc chín Đỉnh mà phi thăng. Kẻ mê muội ở thế gian, khi nghe đến bốn chữ "bảo vật trên trời", liền khư khư cho nhật nguyệt trên trời là thủy hỏa, thế là lúc trăng hiện ở phương Canh, dùng hai mắt theo độ số để thái nó, là Chân Thủy Chân Diên, lúc mặt trời mọc giờ Mão, cũng vận hai mắt thái nó, là Chân Hỏa Chân Hống. Trên trời dưới đất, Càn Khôn Khảm Li, nam nữ trong ngoài Lô Đỉnh, là nói tỉ dụ về Âm Dương trong ngoài thân, tịnh không có hình tượng nam nữ. Cổ Tiên nói: "Thường có hình tướng, đều là hư vọng". Hoàn Đan vốn không có chất, lời nói này thật hay. Người học giỏi ở đời, tất không làm việc hại người mà lợi mình, trong vũ trụ cái mà nam nữ dựa vào đó để sống mà không chết, duy có một điểm Dương Tinh mà thôi. Há có người học Tiên, thái Tinh của nữ nhân để lợi thân mình sao! So với kẻ giết người trên đời, có gì khác nhau đâu? Tiếp nữa, Tiên Thánh nói nam nữ nhà kia, lưỡng gia lưỡng quốc, cùng với các lời nói về Lô Đỉnh trong ngoài, nếu như người không được chính truyền, thì kẻ không nhận lầm thật ít lắm thay. Kẻ từng gặp minh sư, được ân cần dạy bảo, chọn chỉ rõ hai thứ Chân Tiêu Tức trong ngoài hư không, thì không dám muốn riêng cho mình mình, cố gắng chịu đựng cùng giúp đỡ, giữ tạo hóa của thiên địa nhân toàn thân.


Kinh thư của tam giáo, Dược Vật hỏa hậu, nhật nguyệt giao hợp, tràn đầy độ số, tất cả đều chọn chỉ rõ, không lập văn tự, chỉ nói chân ngôn, khiến người học không nhận nhầm mà lỡ mê muội tu luyện. Sách này tại xứ, có Thần vật hộ trì, nếu kẻ vô duyên hạ lưu thấy nó, cũng chẳng qua đọc mù mờ các văn từ mà thôi. Đúng Kim Đan Đạo Đạo vạn kiếp khó gặp, chính là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Người học thực có thể hàm dưỡng lúc gấp gáp cùng khốn lang thang, giữ Phương Thốn này không mất, là thiên lý khôi phục vậy. Thiên lý đã khôi phục, sau đó cầu việc cao hơn Ngoại Dược Nhập Phúc, rõ ràng trong khoảnh khắc, thoát thai hoán cốt, toàn bộ hóa thành một đạo Kim Quang, mặt đất hóa thành bảo vật. Ngoài thân sinh thân, Dương Thần thoát thể, giữ không dưỡng hư, đây là Ngũ Long Đại Trập Pháp, thụ chư tiêu diêu, vượt ra khỏi ba kiếp gió, nước, lửa, không ở trong cái khổ sinh, lão, bệnh, tử. Người ngày nay không đi tu hành, mà muốn đồ Lô hỏa Ngoại Đan phục thực ư, đó thật là lầm lẫn vậy.

Bạn có thể thích những bài đăng này